Kruiisid

On-line otsing

 
Reiside otsing

Отправление:


Riik:


Hind Kestus Majutus
Kõik Kõik Kõik
Top 10 Ainult lend Apartementid
kuni 499,99 EUR kuni 6 ööd Hotellid 2*/2*+
al. 500 kuni 799,99 EUR 7 ööd Hotellid 3*/3*+
al. 800 kuni 1099,99 EUR 8-9 ööd Hotellid 4*/4*+
al. 1100 kuni 1399,99 EUR 10-14 ööd Hotellid 5*/5* deluxe
al. 1400 EUR 15 ja rohkem ööd teised tüübid


GoAdventure OÜ üldised reisitingimused

Käesolevad pakettreiside üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud pakettreisilepingu juurde. Reisitingimused on avaldatud kõikides reisi kataloogides ning on avalikult kättesaadavad internetis GoAdventure OÜ koduleheküljel. Selgitavat ja täpsustavat teavet reisitingimuste kohta saab GoAdventure reisibüroo töötajatelt. 

Käesolevates reisitingimustes on kasutatud alljärgnevaid mõisteid. 

Reisivahendajaks on GoAdventure OÜ , kes on vastavalt VÕS § 866 lg 4 isik kes müüb või pakub müügiks Reisikorraldaja poolt koostatud pakette.

Reisija- tähendab isikut, kes võtab või on nõus võtma paketi või suvaline isik, kelle nimel lepingu peaosaline nõustub paketti ostma või suvaline isik, kellele lepingu peaosaline või ükskõik milline teine osapool paketi üle annab

Pakett- tähendab ettekorraldatud kombinatsiooni vähemalt kahes järgnevat teenusest: transport, majutamine, muud turismiteenused (mis ei kuulu ei transpordi ega majutuse juurde ja mis moodustavas paketi Osa). Need teenused müüakse või pakutakse müügiks ühise hinna eest ja teenus katab pikemat perioodi kui 24 tundi või sisaldab ööbimist 

Reisileping – tähendab kokkulepet, mis ühendab Reisijat Reisikorraldaja – ja/ või Reisivahendajaga. 

Otsereis on Reisikorraldaja poolt korraldavad pakettreisid, mille puhul kasutatakse põhitranspordina tšarterlennukit- ja /või liinilende, mille kestvus on alla 6 (h) tundi.

Kaugreisid- on Reisikorraldaja poolt korraldavad reisid, mille puhul kasutatakse erinevaid transpordi liike nagu liini- ja/ või tšarterlennuk, laev, rong, buss või nende kombinatsioone, ning mille kestvus on üle 6 (h) tunni. 

Täiskasvanu- on Reisi eest täishinda maksev Reisija. 

Nooruk- tähendab Reisijat, kelle vanus piirid on märgitud Reisikorraldaja kataloogi hinnatabelis iga reisi kohta eraldi. 

Laps on Reisija vanuses kuni 11 eluaastat (k.a.). 

Lähedane isik- tähendab Reisija abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna.

Reisi tühistamine- tähendab VÕS mõttes reisist taganemist. 

Oluline takistus- tähendab Reisija või temale lähedase isiku haigestumist või õnnetusjuhtumisse sattumist, lähedase isiku surma ning muu Reisija tahtest sõltumatult aset leidnud, ent Reisijaga otseselt ja vahetult seotud õnnetus (nt tulekahju, varaline kahju vms).

Vääramatud jõud- on asjaolu, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

GoAdventure reisitingimused on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks ning neid lepingu pooled ei ole eraldi läbi rääkinud. Märgitud reisitingimusi kasutab Reisikorraldaja Reisijaga sõlmitavas tüüplepingutes ning viimane ei ole seepärast võimeline mõjutama tingimuste sisu. Eeldatakse, et tüüptingimusi ei ole eraldi läbi räägitud. 

1. Reisileping, reisi /de kinnitamine 

1.1. Reisileping, Reisikorraldaja ja Reisija vahel loetakse sõlmituks, kui Reisija on välja valinud reisi, Reisikorraldaja/Vahendaja on Reisijale väljasaatnud reisikinnituse ja Reisija on tasunud ettemakse Reisikorraldaja poolt ettenähtud ajal või maksnud pakettreisi hinna. Juhul kui tegemist on Teise Reisikorraldaja poolt korraldatud reisi vahendamisega, kehtivad ka vahendava Reisikorraldaja reisitingimused 

1.2. Juhul, kui Reisija poolt soovitud reis on välja müüdud, jääb tellimus ootelehele. Reisikorraldaja ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist. Reisikorraldaja kinnitab tellimused tellimusnumbriga ning edastab Reisijatele e-posti või faksi teel- Reis loetakse broneerituks, kui tellimuse olek süsteemis on broneeritud ning Reisikorraldaja on välja saatnud arve. Kuni tellimus on ootelehel, ei pea Reisija ettemaksu tasuma. 

1.3. Kui Reisija jätab pakettreisi hinna või ettemakse kokkulepitud tähtajaks maksmata, loetakse pakettreisi tellimus Reisija poolt tagasi võetuks ja Reisikorraldajal on õigus reis tühistada. 

1.4. Lepingu sõlmimisel on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija soovidega seotud eripäradest ja erivajadustest, mis omavad olulist tähtsust lepingu täitmisel. Reisikorraldaja ei vastuta reisija informeerimiskohustuste täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.

2. Reisi eest tasumine 

2.1. Reisitellimuse kinnitamisel tasub Reisija ettemaksuna kuni kakskümmend protsenti (20%) reisiteenuse maksumusest välja arvatud AÜA reiside puhul, kus kehtib viiekümne protsendine (50%) ettemaks. Reisiteenuse kogumaksumuse tasub Reisija vähemalt üks (1) kuu enne reisiteenuse kasutamist. Juhul, kui Reisija tellib reisiteenuse vähem kui üks (1) kuu enne reisteenuse kasutamist kohustub ta tasuma koheselt kogu tasumisele kuuluva summa. Kui reisi korraldab teine reisikorraldaja siis kehtivad ka antud reisikorraldaja maksmisetingimused, see on kuni viiskümmend (50%) summast. 

2.2. Kui reisini on jäänud 14 või vähem päeva, siis tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt peale Reisikorraldajalt reisikinnituse saamist. 

2.3 Makse teostamisega kinnitab Reisija, et on tutvunud GoAdventure reisitingimustega ja aktsepteerib neid. 

2.4. Vastavalt Rahvusvaheliste lennufirmade reeglitele ja tingimustele, lennupiletite broneerimiseks ettemaksu teostatakse 100% ulatuses. 

3. Reisihind ja hinnamuutused. 

3.1. Hinna sisse kuuluvad reisikirjades, hinnatabelites ja tellimuskinnitustel märgitud teenused. 

3.2. Hind ei sisalda ärasõidupäeval hotellist hilise väljaregistreerimise lisatasu. Vastavalt rahvusvahelisele tavale tuleb hotellitoad vabastada lahkumispäeval kella 12.00-ks. 

3.3. Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele, soodustustel ei ole tagasiulatavat jõudu ning topeltsoodustused ei kehti. 

3.4. Kui Reisija ei kasuta mõnda pakettreisi hinna sisse kuuluvat või ettetellitud/makstud teenust või ei ilmu ettenähtud ajaks teenuse osutamiseks kokku lepitud kohta, ei ole tal õigust nõuda vastava teenuse maksumuse tagastamist- ja/või hüvitamist. 

3.5 . Reisikorraldajal on õigus pakettreisi hinda muuta järgnevate asjaolude ilmnemisel: 

3.5.1. – muutuvad transpordikulud, kaasaarvatud kulutused kütusele; 

3.5.2. – muutuvad maksed, maksud ja lõivud, mis kuuluvad tasumisele teatud teenuste eest, näiteks maandumis- või randumismaks, pardale mineku või mahatuleku maksud sadamates ja lennujaamades; 

3.5.3. – muutuvad valuutakursid ning see erinevus puudutab konkreetset reisi; 

3.5.4. – kui muutuvad majutushinnad ning seda ei olnud võimalik reisikorraldajal, kogu hoolsuse puhul ette näha; 

3.6. Reisitasu muutmisest teatab Reisikorraldaja Reisijale vähemalt 21 päeva ette, enne reisi alguse kuupäeva. 

3.7. Reisikorraldaja annab Reisijatele hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus on tasutud reisi tellimisel ja reisini on jäänud vähemalt 20 päeva. 

3.8. Laste ja Noorukite hinnasoodustus kehtib ainult koos vanematega reisivatele lastele ja noorukitele. 

3.9. Reisikorraldajal on õigus enne reisi toimumist vabade kohtade olemasolu müüa reisipakette erihinnaga. 

4.0. Reisi muutmine või tühistamine.

4.1. Reisijal on õigus tellimus tühistada või seda muuta, seejuures tasumata Reisikorraldajale hüvitust, tingimustel, et: 

4.1.1. - reisi tellimusest on möödunud kuni kaks nädalat ja reisi tellimuse tühistamishetkel on reisini jäänud vähemalt 31 päeva; 

4.1.2. – on toimunud reisipaketi vähemalt 1,5 kordne hinnatõus ning Reisija on Reisikorraldajale esitanud reisi tellimuse tühistamisvormi 48 tundi pärast pakettreisi hinnatõusust teate saamist; 

4.1.3. – on toimunud olulise reisiteenuse oluline muutmine, tingimustel, et Reisija ja Reisikorraldajale esitatud reisi tellimuse tühistamissoov koheselt pärast olulise muutmise toimumisest teate saamist; 

4.2. Juhul, kui Reisija tühistab reisi punktis 4.1.2. toodud põhjustel, võib Reisija tühistamise asemel nõuda reisipaketi asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisipaketiga, kui Reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada, või reisipaketi asendamist väiksema maksumusega reisiga ja enammakstud reisitasu tagastamist. 

4.3. Reisijale väljastatud reisikinnitusel märgitud Reisija nime (1 reisija nimetus toa kohta) on võimalik muuta kuni 7 päeva enne reisi alguse kuupäeva, hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 1000 krooni inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt kantud otsesed kulud. Kui Reisija nime soovitakse muuta vähem kui 6 päeva enne reisi, tuleb Reisikorraldajale hüvitada bürookulud 1500 krooni ning Reisikorraldaja poolt kantud kulud. Muudatustest tuleb Reisikorraldajat teavitada viivitamatult ja kirjalikult. Kui broneeringus muudetakse rohkem kui ühe Reisija nime toa kohta, käsitleb Reisikorraldaja seda broneeringu tühistamisena ja rakendab tavalisi tühistamistingimusi. 

4.4. Kui Reisija soovib pikendada reisi kestvust sihtkohas, siis seda teostab Reisikorraldaja esindaja sihtpunktis võimaluse korral ja lisatasu eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. 

4.5. Tellimuse muul viisil muutmise korral kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajatele kõik muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatud Reisikorraldaja Reisijale 3 päeva jooksul alates Reisijalt tellimuse muutmise soovi laekumisest Reisikorraldajale. 

4.6. Reisija Vahendaja on kohustatud reisi tühistamissoovist reisikorraldajat viivitamatult kirjalikult teavitama. 

4.7. Kui reisi tühistamise aluseks on oluline Takistus:

4.7.1. Reisija on kohustatud viivitamatult informeerima Reisikorraldajat- ja/või Vahendajat Olulise Takistuse ilmnemisest ning esitama seda tõendavad dokumendid; 

4.7.2. Olulise Takistuse esinemise tõttu on Reisijal õigus tühistada reis hüvitades Reisikorraldajale bürookulud , mis on 1000 krooni täiskasvanu ning nooruki ja lapse puhul 750 krooni ning Reisikorraldaja poolt juba kantud kulud. Käesolevas punktis toodud sätted kehtivad ainult juhul, kui reisi tühistamine toimub rohkem kui 72 tundi ennem reisi algust. Kui reisi tühistamine toimub 72 tundi või vähem enne reisi, siis kehtivad tavalised tühistamistingimused. Oluliseks Takistuseks loetud asjaoludest tekkinud kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse. 

4.8. Kui Reisija soovib reisi tühistada hetkel, kui: 

4.8.1. – reisi tellimusest on möödas 14 päeva ja reisini on jäänud rohkem kui 31 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldaja bürookulud 1000 krooni täiskasvanu ning nooruki ja 500 krooni lapse kohta; 

4.8.2. – kui reisini on jäänud 30 kuni 15 päeva, on Reisija kohustaud Reisikorraldajale hüvitama 1500 krooni täiskasvanu ja nooruki ja 750 krooni lapse kohta;

4.8.3. – reisini on jäänud 14 kuni 4 päeva (k.a.) on Reisija kohustatud Reisikorraldajale hüvitist tasuma 50% ulatuses tellimuse maksumusest ning Reisikorraldaja poolt kantud kulud; 

4.8.4. – reisi tühistamine toimub hiljem kui 72 tundi enne reisi algust, tasub Reisija Reisikorraldajale hüvitist kogu tellimuse ulatuses, Reisija polt Reisikorraldajale tasutud summad tagastamisele ei kuulu ning tasaarveldatakse eelnimetatud hüvitisega. 

4.9. Koos reisiva pere- või sõpruskonna reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab ühes toas või reisib koos ja kui üks Reisijatest tühistab oma reisi, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja Reisijatel on kohustus hüvitada Reiskorraldajale muutustest tingitud kahju. 

4.10. Kui on tegemist eritellimusreisiga (erineb programm, hotell, lisatellimused vms.), kehtivad Reisijale konkreetselt eelnevalt kokku lepitud tühistamistingimused. Reisija peab hüvitama selle programmi koostamisega seotud kulud. 

4.11. Kui Reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa- ja /või sihtpunkti jõudmiseks läbivate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist ilma Olulise Takistuseta ning kohaldamisele kuulub käesolevate reisitingimuste punkt 4.8.

4.12. Saatkonnad ja konsulaadid võivad päevapealt muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei pea sellest kellelegi teatama. Üks kõik millise riigi viisa väljastamisel osalevad vahetult ainult kaks poolt Riik ja Reisija. Reisikorraldaja osalemine viisa saamise vahendamisel piirdub ainult mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning Reisija poolt vormistatud avalduse ja saatedokumentide toimetamises vastava Riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemises  Reisikorraldaja ei osale. Eeltoodust tulenevalt ei võta Reisikorraldaja endale vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida Reisija võib kanda seoses viisa väljastamise või mitteväljastamisega. Samuti ei vastuta Reisikorraldaja juhul, kui vastava Riigi (saatkonna) esindajate poolt- ja /või nende valduses olles on rikutud või kaotatud kliendi pass. 

4.13. Viisa olemasolu ei garanteeri Reisija pääsemist viisa väljastatud Riigi territooriumile. Reisikorraldaja ei kanna vastutust asukohamaa ametnike (näiteks piiri- või tolliametnike) tegevuse või tegevusetuse eest. 

4.14. Reisikorraldaja ei vastuta saatkondade tegevusega seotud võimalike kahjude eest seal hulgas: 

4.14.1. – viisa vormistamisest keeldumise eest; 

4.14.2. – viisas esinevate ebatõesuste või vigade eest; 

4.14.3. - viisa vormistamiseks vajalike lõivude ja maksude tõstmist; 

4.15. Kui reisi ei ole eelnevalt tühistatud, kuid Reisija ei ilmu ettenähtud ajaks reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui Reisija ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puuduvate või mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse reis tühistatuks tavalistel tühistamistingimustel.

5. Reisija kohustused ja vastutus. 

5.1. Reisija on kohustatud kohaselt reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastutust enda tellimusega ning kui on erinevusi, siis teatama viivitamatult võimalikest mittevastavustest Vahendajale või Reisikorraldajale. 

5.2. Kogu reisi kestuse ajal on Reisija kohustatud järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi. 

5.3. Reisija on kohustatud tasuma kõikide sihtkonnas tarbitud lisateenuste eest, mis ei sisaldu ette ostetud paketihinnas (minibaar, SPA teenused, sissepääsutasud jne).

5.4. Kui reisija ei kasuta reisi hulka kuuluvaid teenuseid või kasutab neid osaliselt, ei ole tal sellel põhjusel õigust allahindlusele. 

5.5. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid ega olla joobeseisundis, vastasel korral võidakse Reisija reisile- ja/või ekskursioonile mitte lubada või sellest kõrvaldada ja tal ei ole õigust raha tagastamisele. 

5.6. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus või tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

5.7. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. 

5.8. Reisija ise vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustub kontrollima oma passi vm reisidokumentide vastavust nõuetele 

Reisikorraldaja reeglitekohaseid reisi tühistamise tingimusi, reisi maksumust ei tagastata ja lisa kulutusi – ei hüvitada. 

5.9. Reisijal on õigus pakettreisi hinna sisse kuuluva, tellitud ja makstud teenuse kasutamisest loobuda ainult tervislikel põhjustel. Reisija peab sellest teatama (võimalusel kirjalikult) Reisikorraldaja/ Reisvahendaja esindajale sihtpunktis vähemalt 24 (h) tundi enne vastava teenuse osutamise algust. Reisikorraldaja tagastab Reisijale teenuse eest tasutud raha vahetu teenuse osutajalt tagasi saanud summa ulatuses. 

5.10. Reisija hilinemisel tagasireisile Reisikorraldajast sõltumatutel põhjustel (vääramatu jõu asjaolude esinemisel) Reisija on kohustatud ise kandma sellega seotud kulutused. 

6. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus. 

6.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et: 

6.1.1. - Reisija poolt tellitud pakettreis vastab kirjeldusele, v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused –ja /või olukorrad, hotellide iseseisvad otsused remonttööde läbiviimiseks reisi kestuse ajal, jms; 

6.1.2. – Reisija peab olema informeeritud reisi sihtkohamaa tervishoiuformaalsustest, võimalikest terviseohtudest ja vaktsineerimise vajadusest. Üksikasjalik informatsioon ja kasulikud lingid on toodud Reisikorraldaja koduleheküljel internetis. 

6.1.3. – Reisikorraldaja peab Reisijale olulise reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning selle põhjusest viivitamatult teatama. 

6.1.4. – Reisijal oleks võimalus kasutada Reisikorraldaja ja reisivahendaja abi ettenägematute ja kriitiliste olukordade lahendamisel (sealhulgas kodumaale naasmiseks olukorrast, kui Reisija ei jõudnud lennukile reisi sihtpunktist seoses Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisega, kuriteo ohvriks sattumisega, haigestumisega jne). 

6.1.5. – Reisija haigestumisel reisi ajal, või kui Reisijaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vms, tema saaks kiirelt arstabi ja vajaduse korral – oleks korraldatud ennetähtaegne tagasisõit, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja poolt kantud lisakulud vastavalt poolte kokkuleppele. 

6.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest: 

6.2.1. – kui see on tingitud Reisijapoolsetest vigadest; 

6.2.2. - kui see on tingitud kolmandate osapoolte tegevusest, kes ei ole lepingulises vahekorras Reisikorraldajaga ja kelle tegevust ei saa ette näha ega ära hoida; 

6.2.3. – kui see on tingitud Vääramatu jõu asjaoludest; 

6.2.4. - kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vms. Tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest, mis tekitatud hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada; 

6.2.5. – kui Reisijal läheb kaduma pagas. Sellisel juhul vastutab Vedaja. Selleks juhuks on Reisijal soovitatav omada pagasikindlustust.

6.3. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest või tegevusetusest. Selliseid pretensioone lahendab Reisikorraldaja p.9.4 avaldatud tingimustel. 

6.4. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne) pankrotistunud, oluliselt tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et eeltooduga põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada reisikirjelduses märgitud hotell teise samaväärse või kõrgema tasemega hotelli vastu. 

Reisikorraldajal on õigus, kui Viimase hetke pakkumise kinnitus ei saabu sihtkohahotellist õigeaegselt, majutada reisija loteriimajutuse printsiibi alusel, vastavalt tellitud hotelli kategooria- või kõrgema tasemega hotelli.

6.5. Reisijal on õigus vahetada reisisihtkohas hotelli ainult mõjuvate põhjuste ilmnemisel ning juhul kui puudub numbritoa vahetuse võimalus samas hotellis, samaväärse või parema hotelli vastu, esitades selleks avalduse Reisikorraldajale. Sellisel juhul peab Reisija maksma kahe hotelli hinnavahe. Kui hotelli vahetamisel ei ole mõjuvat põhjust, siis lisandub hinnavahele trahv broneeringu tühistamise eest.

6.6. Reisikorraldaja vastutus Võlaõigusseaduse § 878 lg 2, nimetamata kahju eest on piiratud kuni reisitasu kolmekordse suuruseni. 

6.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, et Reisija on kuulutatud reisi sihtkoha – või transiidimaal persona NON GRATA-ks. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu. 

6.8. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija jätkureisilt maha jäämise eest, juhul kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest, ilmastikuoludest, lennuki rikkest või muust asjaolust. Jätkulennust maha jäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkiva rahalise kahju korvab kas lennufirma või reisitõrke kindlustuse olemasolu – kindlustusfirma. Mitme ümberistumisega kaugreisile minnes soovitame tungivalt kõigil Reisijatel osta täiskindlustuspakett, mis koosneb tervise-, pagasi-, ja reisitõrkekindlustusest. 

7. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi. 

7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis muid muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijaid koheselt teavitada. 

7.2. Kui reisi on tellinud tunduvalt vähem Reisijad, kui on vaja selle reisi teostamiseks reisikindlustuses esitatud kujul, on Reisikorraldajal õigus, tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja reisi marsruuti. 

8. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui: 

8.1. Reisidele ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Sellisel juhul on Reisikorraldaja kohustatud reisi ärajäämisest Reisijad koheselt teavitama. 

8.2. Vedaja, mis teostab Reisijate kohaletoomise sihtkohamaale ja äraviimise sihtkohamaalt, annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada.

8.3. Reisi läbiviimine on Reisikorraldajast sõltumatutel põhjustel muutunud ebasoovitavaks seoses ootamatute ohtude tekkimisega Reisija elule ja tervise (väiteks sõda, rahutused, loodusõnnetused vms.) 

Force majeur'i olukorras (sõjad, streigid, loodusõnnetused jms) sõltub Reisijale raha tagastamine allhankijate otsustest (lennukompaniid, hotellid) ja ei ole alati võimalik. Reisikorraldaja teeb kõik endast oleneva, et Reisija võimalikult suure osa oma rahast tagasi saaks. 

Olukorras, kus ei ole võimalik teada vääramatu jõu mõjutuste kestvust, ei näe GoAdventure võimalust juba sõlmitud reisilepingu jätkamist eelnevalt kokkulepitud tingimustel reisijatega, kes viibivad hetkel Eestis, oodates väljuma pidanud lendu mis tahes sihtkohta. Sellest tulenevalt võib reisikorraldajal GoAdventure üles öelda sõlmitud reisilepingust vastavalt (võlaõigusseaduse § 879 lg-ga 1). 

Vääramatu jõu tõttu reisilepingu ülesütlemisel on reisijal õigus reisitasu tagastamisele. Reisitasust on maha arvutatud mõistlik hüvitis osutatud või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest. Osutatud reisiteenuseks on üldjuhul kulud reisi ettevalmistamiseks, viisa. GoAdventure reisikulud antud olukorras on 750.-EEK/täiskasvanu või nooruk ja 500.-EEK/laps. 

 


KUUMAD PAKKUMISED
Egiptus, Hurghada
T, 21 jaanuar, al. 358.00
Egiptus, Sharm El Sheikh
K, 22 jaanuar, al. 329.00
Hispaania, Tenerife
K, 22 jaanuar, al. 589.00
AÜE
L, 15 veebruar, al. 740.00
Kõik pakkumised kuude kaupa:
Jaanuar 2020
Veebruar 2020
Märts 2020
Aprill 2020
Mai 2020
Juuni 2020
Juuli 2020
August 2020
September 2020
Oktoober 2020
November 2020Kui soovid kursis olla meie pakkumistega, siis liitu kohe meie UUDISKIRJAGA!


Viisad Venemaale